nie wybrano
/

Regulamin

Nota prawna
Aplikacja internetowy www.zycieosiedli.pl został przygotowany jako internetowy serwis hip-hopowy. Treści na nim przentowane mogą mieć charakter promocyjny, reklamowy i informacyjny. Żadna informacja zamieszczona w niniejszym Aplikacji nie jest stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Autorzy i wydawca Aplikacji nie ponosi odpowiedzialności za błędy, ani żadnych konsekwencji wynikających z zastosowania informacji zawartych w tym serwisie. Prawa autorskie do materiałów zawartych w serwisie należą do firmy "TECALC" Kamil Szalewski z siedzibą w Oławie (z wyjątkiem przypadków, gdzie przy materiale wskazano wyraźnie właściciela praw autorskich). Jakiekolwiek drukowanie, kopiowanie i inne rodzaje wykorzystywania tekstów, zdjęć, materiałów audio i materiałów filmowych mogą odbywać się wyłącznie i jedynie w celach nie komercyjnych i do użytku własnego. Reprodukcja całości lub części Aplikacji bez uprzedniej pisemnej zgody wydawcy "TECALC" Kamil Szalewski z siedzibą w Oławie jest zabroniona. Wszelkie umieszczone w niniejszym serwisie nazwy handlowe oraz znaki graficzne stanowią zarejestrowane znaki towarowe i jakiekolwiek wykorzystywanie ich odbywać się może jedynie za pisemną zgodą wydawcy. Aplikacja www.zycieosiedli.pl nie ponosi odpowiedzialności za materiały, informacje i opinie zamieszczone w innych serwisach internetowych bez jego zgody. Właściciel Aplikacji www.zycieosiedli.pl z siedzibą w Oławie nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego funkcjonowania sieci, w szczególności za szkody powstałe w efekcie przerw w dostępie do sieci, błędów systemu komputerowego, uszkodzenia lub wprowadzenia wirusa do sprzętu komputerowego lub innego urządzenia w związku z dostępem do strony internetowej www.zycieosiedli.pl. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za publikowane przez Użytkowników zdjęcia, filmy, pliki audio, wydarzenia, miejsca i informacje o różnych formatach oraz za komentarze tych informacji.


§1 Definicje

 1. Regulamin - niniejszy dokument.
 2. Aplikacja - zorganizowana platforma informatyczna dostępna w sieci Internet składająca się ze strony głównej i zbioru podstron dostępnych pod wspólną domeną www.zycieosiedli.pl
 3. Administrator: "TECALC" Kamil Szalewski
 4. Wydawca: "TECALC" Kamil Szalewski
 5. Redakcja - osoby odpowiedzialne za dobór i publikację treści w Aplikacji (kontakt: kontakt@zycieosiedli.pl), a także ze strony Administratora za poprawne funkcjonowanie Aplikacji.
 6. Wpisy - wiadomości, wydarzenia, miejsca, informacje, materiały audio/wideo, fotografie, grafiki, banery umieszczone w Aplikacji.
 7. Specjalista - osoba, która posiada specjalistyczną wiedzę w dziedzinie kultury hip-hop, której wiedzę i kwalifikacje weryfikuje Administrator. Każdy region może posiadać wielu specjalistów zajmujących się różnymi działaniami związanymi z Aplikacjaem.
 8. Użytkownik - każda osoba, która korzysta z zasobów Aplikacji nie wymagających logowania i wymagających logowania, nie posiadająca statusu Specjalisty.
 9. Gość - każda osoba, która korzysta z zasobów Aplikacji nie wymagających logowania, nie posiadająca statusu Specjalisty.
 10. Newsletter - biuletyn informacyjny rozsyłany za pomocą poczty elektronicznej do Użytkowników oraz Specjalistów Aplikacji oraz Klubowiczów, którzy dokonali subskrypcji wyrażając tym samym zgodę na jego przesyłanie.
 11. Moderacja Treści - redakcja ma prawo do usuwania treści, które naruszają niniejszy Regulamin, zasady współżycie społecznego lub są sprzeczne z dobrymi obyczajami.

§2 Zawartość Aplikacji

 1. Wydawca będzie rozwijał funkcjonalność Portralu. Jest to równoznaczne z utworzeniem nowych działów oraz nowych podserwisów branżowych.
 2. Wydawca zobowiązuje się do dbania o wysoki poziom merytoryczny Aplikacji. Celem Aplikacji jest stworzenie i rozwijanie aktualnej bazy informacji z zakresu kultury hip-hop oraz stworzenie narzędzia pomocnego w organizacji Starć i innych wydarzeń kulturalnych. Przedmiotem informacji będą aktualności, koncerty, wydarzenia, profile artystów, składy, kluby muzyczne, albumy itp. Aplikacja przewiduje konkursy, sprzedaż własnych gadżetów, rozpowszechnianie twórczości patronowanych artystów i składów oraz możliwość sprzedaży przestrzeni reklamowej. Pobocznym celem Aplikacji jest stworzenie wirtualnego miejsca spotkań dla branży hip-hopowej.
 3. Naczelną zasadą Aplikacji jest poszanowanie prywatności i poufności danych dotyczących użytkowników zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych oraz innym, obowiązującymi w Polsce aktami prawnymi.

§ 3 Ogólne zasady korzystania z treści zamieszonych na Aplikacji

 1. Wydawca nie odpowiada za nieścisłości w informacjach podawanych na stronie internetowej, jeżeli wynikają one z wad materiałów źródłowych na podstawie, których powstała informacja w Aplikacji.
 2. Wydawca nie odpowiada za treść Wpisów zamieszczanych w Aplikacjaach przez Użytkowników lub Specjalistów. W szczególności, jeżeli wpisy są wyrazem wiedzy Użytkowników i Klubowiczów oraz wyrażają ich prywatne opinie, poglądy i stanowiska.
 3. Materiały poradnikowe nie mogą być traktowane jako porady, a jedynie jako opinie osób je wyrażających. W związku z tym wydawca nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe skutki zastosowania tych opinii.

§ 4 Prawa Użytkownika

Użytkownik ma prawo do korzystania z dostępnych na Aplikacji usług, informacji i materiałów zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami etykiety w sieci Internet (netykiety). W szczególności użytkownik zobowiązuje się do:

 1. nie umieszczania materiałów o charakterze pornograficznym lub wulgarnym, a także materiałów i treści wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej itp. oraz propagujących przemoc;
 2. nie podejmowania działań, które w jakikolwiek sposób mogą zakłócić lub wpłynąć na funkcjonowanie Aplikacji (np. prób odczytania haseł i danych innych użytkowników; przesyłania plików mogących w jakikolwiek sposób zakłócić funkcjonowanie Aplikacji.
 3. poszanowania praw autorskich innych osób poprzez nieudostępnianie na łamach Aplikacji tekstów oraz innego rodzaju materiałów (graficznych, audiowizualnych itp.), co do których użytkownik nie posiada stosownych praw;
 4. nie zamieszczania reklam negatywnych;
 5. nie zamieszczania elementów, które służyłyby do promocji innych stron, witryn lub Aplikacjai internetowych bez uprzedniej pisemnej zgody Administratora lub Wydawcy;

§ 5 Obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownik ma obowiązek wprowadzania rzetelnych i wiarygodnych danych w Aplikacji.
 2. Użytkownik ma obowiązek do stosowania się do zasad i standardów dobrych obyczajów.
 3. Użytkownik ma obowiązek informować Administratora Aplikacji o wszystkich zauważonych naruszeniach prawa, Regulaminu, zasad etykiety i dobrych obyczajów przez innych Użytkowników.

§6 Prawa i obowiązki Specjalisty

Specjalista ma odpowiednie prawa i obowiązki jak Użytkownik, ponadto Specjalista może promować rozwiązania oparte na jego wiedzy i doświadczeniu na własną odpowiedzialność.

§7 Prawa administratora

 1. Administrator może usuwać Wpisy sprzeczne z prawem, sprzeczne z Regulaminem, niezwiązane z tematyką strony, wprowadzające w błąd.
 2. Administrator może usuwać Wpisy zawierające treści obraźliwe lub niezgodne z dobrymi obyczajami.
 3. Administrator może komunikować się z użytkownikami poprzez system prywatnych wiadomości Aplikacji lub przez e-mail we wszystkich kwestiach dotyczących Aplikacji, w szczególności technicznych, merytorycznych i administracyjnych.

§8 Warunki techniczne

Gość, Użytkownik i Specjalista zobowiązani są zapewnić we własnym zakresie sprzęt i oprogramowanie niezbędne do korzystania z Aplikacji.

§9 Newsletter

 1. Za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłany jest przez Aplikacja, w sposób cykliczny i bezterminowo Newsletter.
 2. Subskrypcja Newslettera serwisu jest bezpłatna i dostępną dla każdego Użytkownika i Specjalisty
 3. Newsletter może zawierać reklamy i informacje handlowe.
 4. Każdy subskrybent Newslettera może zrezygnować jego otrzymywania poprzez wysłanie informacji na adres: kontakt@zycieosiedli.pl

§10 Odpowiedzialność Wydawcy

 1. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, prawdziwość, przydatność i kompletność prezentowanych w Aplikacji informacji.
 2. Korzystanie z Aplikacji odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika.
 3. Wydawca nie odpowiada za wady i przerwy w działaniu Aplikacji.
 4. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Aplikacji, w szczególności za stosowanie technik prezentowanych w Aplikacji.
 5. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkowników lub osób trzecich z tytułu szkód powstałych w związku z wykorzystaniem danych i informacji zawartych na stronach Aplikacji.
 6. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe zamieszczane na stronach Aplikacji, w szczególności za treści podawana w ramach klubów.
 7. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Aplikacji w sposób sprzeczny z prawem lub postanowieniami Regulaminu.
 8. Wszelkie ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności wobec Użytkowników obowiązują odpowiednio w stosunku do Specjalistów.

§11 Prawa własności intelektualnej

 1. Aplikacja zawiera utwory chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne oryginalne treści, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę, dźwięki, programy informatyczne i materiały multimedialne.
 2. Użytkownik może korzystać z utworów udostępnionych na stronach Aplikacji jedynie w zakresie dozwolonego użytku, zgodnie przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 3. Zabronione jest kopiowanie jakiejkolwiek części Aplikacji w celach komercyjnych i bez uprzedniej pisemnej zgody Wydawcy.
 4. Użytkownicy udostępniający na stronach Aplikacji treści, do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim, są zobowiązani do uzyskania zgody uprawnionych podmiotów na ich rozpowszechnianie. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w wyniku udostępnienia przez nich na stronach Aplikacji treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim.
 5. Użytkownicy udostępniający na stronach Aplikacji i/lub Serwisów treści, co do których prawa autorskie przysługują im jako twórcom, udzielają Aplikacji niewyłącznego prawa do redagowania, kopiowania i rozpowszechniania tych treści oraz wyrażają zgodę na ich wykorzystywanie przez pozostałych Użytkowników w zakresie dozwolonego użytku.
 6. Regulacje zawarte w ust. 1 do 5 powyżej, stosuje się odpowiednio do Specjalistów.

§12 Postanowienia końcowe

 1. Wydawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do Regulaminu. Zmiany obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie internetowej Aplikacji.
 2. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z interpretacją Regulaminu, Wydawca ma prawo do dokonania jego wiążącej wykładni.